Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria 2021-2022

Qui s'ha de preinscriure?

 • Alumnat nascut l'any 2018, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària.
 • Alumnat nascut l'any 2009, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària.
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre.

 

Consulta i fes el seguiment de la teva preinscripció.

Podeu consultar les llistes i fer el seguiment de la vostra sol·licitud de preinscripció accedint al web de Preinscripció del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció - Departament d'Educació

 
Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

 

Cal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • Document d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne.

Quan les sol·licituds de preinscripció es fan per a 1r d’ESO o bé per demanar canvi de centre, és a dir, per a alumnes que ja estan escolaritzats a Catalunya, a l'hora de fer la sol·licitud de preinscripció cal tenir preparat el codi identificador de l'alumne o l'alumna. Aquest codi el podeu demanar al centre actual o bé a través del web del Departament d’Educació.

La documentació acreditativa que justifica els criteris de prioritat s'haurà de presentar, de manera telemàtica, els dies 25 i 26 de març.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • La matricula es farà telemàticament.
  Calendari

Presentació de sol·licituds al segon cicle d'educació infantil i educació primària: del 15 al 24 de març de 2021

Presentació de sol·licituds a educació secundària obligatòria: del 17 al 24 de març de 2021

Presentació de documentació: 25 i 26 de març

Matrícula per alumnes preinscrits a segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria amb plaça assignada: del 21 al 28 de juny

 • Oferta inicial de places: 11 de març
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 19 d'abril
 • Presentació de reclamacions: del 20 al 26 d'abril
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril
 • Sorteig del número de desempat: 5 de maig
 • Llista ordenada definitiva: 7 de maig
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 26 al 28 de maig
 • Oferta final de places escolars: 4 de juny
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juny

Criteris i puntuació

Criteris generals

 • Existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o bé el pare, la mare o tutor/a legal hi treballa: 40 punts.
 • Proximitat (només es pot al·legar un criteri): 

Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (a Banyoles, a infantil i primària, és zona única): 30 punts.
Domicili laboral dins l'àrea de proximitat: 20 punts.

 • Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Quan l'alumne/a, pare, mare o tutor/a legal, germans o germanes acreditin una discapacitat de grau igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteris complementaris

 • Condició de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre.

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat.