Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2020-2021

La preinscripció es farà de manera telemàtica del 13 al 22 de maig.

OFERTA DE PLACES

Educació infantil i primària

Educació secundària (ESO)

Escola Casa Nostra

 

Qui s'ha de preinscriure?
 
 • Alumnat nascut l'any 2017, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2008, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre

 

Informació general per a la presentació de sol·licituds

De manera general, s'ha d'utlitzar la sol·licitud amb suport informàtic. Un cop enviada, s'obté un resguard que s'ha d'enviar per correu eletrònic, juntament amb la documentació, al centre demanat en primera opció.

 

Per formalitzar la sol·licitud de preinscripció heu de fer-ho a través del Web de Preinscripció del Departament d'Educació.

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

S'ha d'enviar, juntament amb el resguard de la sol·licitud, els documents escannejats o fotografiats següents:

 • Document d'identitat del pare, mare o tutor legal.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té.

D'altra banda, cal aportar escannejada o fotografiada la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball  (contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • Al centre assignat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic en el cas que l'alumne no estigui vacunat.
  Calendari 

Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Presentació de documentació: fins el 25 de maig de 2020

Matrícula per alumnes preinscrits a segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria amb plaça assignada: del 13 al 17 de juliol de 2020.

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Criteris i puntuació

Criteris generals

40 punts per existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o algun dels pares o tutors hi treballa

Proximitat (només un dels dos supòsits):


30 punts a educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

10 punts per discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%)
10 punts per beneficiaris per renda garantida de ciutadania

 

Criteri complementari

15 punts per condició de família nombrosa o monoparental

 

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat