Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria

 

CURS 2020-2021

LLISTES D'ASSIGNACIÓ

Educació infantil i primària

Educació Secundària ESO

Escola Casa Nostra

LLISTES D'ESPERA

Educació Infantil i primària

Educació secundària ESO

Escola Casa Nostra

OFERTA DEFINITIVA DE PLACES

Educació infantil i primària

Educació secundària obligatòria

Escola Casa Nostra

NÚMERO DE SORTEIG

33.386

 

Qui s'ha de preinscriure?
 
 • Alumnat nascut l'any 2017, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'educació infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2008, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut d'educació secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre

 

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

S'ha d'enviar, juntament amb el resguard de la sol·licitud, els documents escannejats o fotografiats següents:

 • Document d'identitat del pare, mare o tutor legal.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té.

D'altra banda, cal aportar escannejada o fotografiada la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball  (contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre de primària on està escolaritzat el germà/la germana.
On s'ha de formalitzar la matrícula?
 
 • Al centre assignat. En el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic en el cas que l'alumne no estigui vacunat.
  Calendari 

Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020

Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020

Presentació de documentació: fins el 25 de maig de 2020

Matrícula per alumnes preinscrits a segon cicle d'educació infantil, educació primària i secundària obligatòria amb plaça assignada: del 13 al 17 de juliol de 2020.

Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

Criteris i puntuació

Criteris generals

40 punts per existència de germans matriculats al centre o a un centre adscrit o algun dels pares o tutors hi treballa

Proximitat (només un dels dos supòsits):


30 punts a educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

10 punts per discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%)
10 punts per beneficiaris per renda garantida de ciutadania

 

Criteri complementari

15 punts per condició de família nombrosa o monoparental

 

Només a l'Educació Secundària Obligatòria

Criteri preferent

Procèdència d'un centre de primària adscrit: prioritat

Criteri general

Proximitat (només un dels tres criteris)

30 punts quan el domicili de l'alumne és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 20 punts quan el domicili laboral és dins de l'àrea de proximitat del centre

o bé 10 punts quan el domicili és al mateix municipi però fora de l'àrea de proximitat