Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria 2023-2024

Llistes d'admesos 12-06

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria
Escola Casa Nostra - primària i secundària

Llistes d'espera 12-06

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria
Escola Casa Nostra - primària i secundària

Oferta definitiva 9-06

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria
Casa Nostra - primària i secundària

Normativa aplicable a la preinscripció 2023-2024

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Calendari (dates clau)

Publicació de l'oferta de places: 3 de març.

Presentació de sol·licituds (procés telemàtic): Infantil i primària: del 6 al 20 de març. ESO: del 8 al 20 de març.

Període de presentació de sol·licituds fora de termini: del 27 de març al 27 d'abril.

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d'abril.

Reclamacions al barem (des de l'opció de consulta de sol·licituds): del 21 al 27 d'abril.

Publicació de les llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig.

Sorteig públic, per determinar el número de desempat: 9 de maig.

Publicació de la llista ordenada: 11 de maig.

Període d'ampliació de peticions: del 29 de maig a l'1 de juny.

Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 12 de juny. 

Matrícula: del 20 al 28 de juny.

 

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

Cal escanejar o fotografiar (baixa resolució) tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (certificat de naixement.)Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials
 • DNI o NIE, passaport, del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar família nombrosa o monoparental: aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33%: es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Es pot aportar algun dels documents següents: la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si el que cal acreditar és la condició de víctima de terrorisme, es pot aportar el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Criteris i puntuació

Els criteris no acreditats com a màxim en el termini establert per a la reclamació de la puntuació provisional no es consideren a l'efecte del barem. La puntuació o prioritat obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.

Procediment d’ordenació de les sol·licituds:

 1. Adscripció de centre (per a l'ESO.)
 2. Suma de la puntuació dels criteris prioritaris.
 3. Suma de la puntuació dels criteris complementaris.
 4. Per desfer situacions d’empat després d’aplicar els criteris, s’aplica el sorteig:
  • En el moment de presentar la sol·licitud s’assigna un número aleatori, que es fa públic a la llista del barem un cop resoltes les reclamacions. En el cas de germans bessons, s’indica a la sol·licitud i se’ls assigna el mateix número.
  • Es fa un sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Criteri preferent (per a l'ESO): Si l'alumne prové d'un centre adscrit. Podeu consultar les adscripcions de centre i les zones d'influència que hi ha a Banyoles des d'aquest enllaç.

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat50 punts. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. (Aquestes puntuacions no sumen.) 

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primera opció: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primera opció: 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primera opció: 10 punts
 3. Si algun membre de la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

 2. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts.

 3. Quan l'infant forma part d'una família monoparental10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

 7. Per condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.