Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria 2023-2024

Qui pot presentar sol·licitud de preinscripció?

Cal presentar sol·licitud de preinscripció en els casos següents:

 • Per ser admès per primera vegada en un centre per cursar qualsevol ensenyament.
 • Per accedir al segon cicle d'educació infantil (I3) i per accedir a l'educació secundària obligatòria (1ESO.)
 • Per sol·licitar un canvi de centre.

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar de manera telemàtica des del Web de Preinscripció del Departament d'Educació.

El Departament d'Educació publica cada una una Guia de Preinscripció, on trobareu la informació necessària per poder seguir el procediment.

Oferta inicial

Publicació de l'oferta inicial de places a Educació Infantil, primària i secundària obligatòria.

Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria
Casa Nostra - primària i secundària

Normativa aplicable a la preinscripció 2023-2024

Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya.

Resolució EDU/507/2023, de 16 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024.

Calendari (dates clau)

Publicació de l'oferta de places: 3 de març.

Presentació de sol·licituds (procés telemàtic): Infantil i primària: del 6 al 20 de març. ESO: del 8 al 20 de març.

Període de presentació de sol·licituds fora de termini: del 27 de març al 27 d'abril.

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d'abril.

Reclamacions al barem (des de l'opció de consulta de sol·licituds): del 21 al 27 d'abril.

Publicació de les llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig.

Sorteig públic, per determinar el número de desempat: 9 de maig.

Publicació de la llista ordenada: 11 de maig.

Període d'ampliació de peticions: del 29 de maig a l'1 de juny.

Publicació de les llistes d'admesos i llistes d'espera: 12 de juny. 

Matrícula: del 20 al 28 de juny.

 

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

Cal escanejar o fotografiar (baixa resolució) tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (certificat de naixement.)Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials
 • DNI o NIE, passaport, del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar família nombrosa o monoparental: aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33%: es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Es pot aportar algun dels documents següents: la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si el que cal acreditar és la condició de víctima de terrorisme, es pot aportar el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Criteris i puntuació

Els criteris no acreditats com a màxim en el termini establert per a la reclamació de la puntuació provisional no es consideren a l'efecte del barem. La puntuació o prioritat obtinguda per a la primera petició es manté per a la resta de peticions.

Procediment d’ordenació de les sol·licituds:

 1. Adscripció de centre (per a l'ESO.)
 2. Suma de la puntuació dels criteris prioritaris.
 3. Suma de la puntuació dels criteris complementaris.
 4. Per desfer situacions d’empat després d’aplicar els criteris, s’aplica el sorteig:
  • En el moment de presentar la sol·licitud s’assigna un número aleatori, que es fa públic a la llista del barem un cop resoltes les reclamacions. En el cas de germans bessons, s’indica a la sol·licitud i se’ls assigna el mateix número.
  • Es fa un sorteig públic per determinar el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds.

Criteri preferent (per a l'ESO): Si l'alumne prové d'un centre adscrit. Podeu consultar les adscripcions de centre i les zones d'influència que hi ha a Banyoles des d'aquest enllaç.

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat50 punts. Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. (Aquestes puntuacions no sumen.) 

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primera opció: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primera opció: 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primera opció: 10 punts
 3. Si algun membre de la família percep la renda garantida de ciutadania: 15 punts.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

 2. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts.

 3. Quan l'infant forma part d'una família monoparental10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.

 7. Per condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.