Preinscripció a educació infantil, primària i secundària obligatòria 2022-2023

Llistes admesos i llistes d'espera definitives (publicació 10/06)

Llistes d'admesos educació infantil i primària

Llistes d'admesos educació secundària

Llistes d'espera educació infantil i primària

Llistes d'admesos educació secundària

Oferta definitiva (publicació 9/06)

Educació infantil i primària

Educació Secundària Obligatòria

Escola Casa Nostra

Calendari (dates clau)

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 21 d'abril

Reclamacions al barem (des de l'opció de consulta de sol·licituds): del 22 al 28 d'abril

Publicació de les llistes amb el barem, un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig

Publicació de la llista ordenada: 11 de maig

Període d'ampliació de peticions: del 27 de maig a l'1 de juny

Publicació de les llistes d'admesos: 10 de juny

Matrícula: del 21 al 29 de juny

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació (certificat de naixement.)Quan l'alumne estigui en situació d'acolliment, el document que cal aportar és la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials
 • DNI o NIE, passaport, del pare, la mare o el tutor o la tutora de l'alumne si s'utilitza la sol·licitud en suport informàtic.

Per acreditar els criteris complementaris s'ha de tenir en compte el següent:

 • Per acreditar família nombrosa o monoparental: aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció. Només quan no sigui possible validar-ho o es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el títol vigent.
 • El fet d'haver nascut en un part múltiple s'acredita amb el llibre de família.

 • La situació d'acolliment familiar s'acredita amb la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.

 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33%: es valida mitjançant consultes interadministratives. Si no es pot validar o si es tracta d'una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, cal presentar el certificat o la targeta acreditativa de discapacitat.

 • La condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme. Es pot aportar algun dels documents següents: la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, l'ordre de protecció vigent, o l'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si el que cal acreditar és la condició de víctima de terrorisme, es pot aportar el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Criteris i puntuació

La documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol·licitud de preinscripció dins el període establert.

Criteri preferent: Si l'alumne prové d'un centre adscrit. Podeu consultar les adscripcions de centre i les zones d'influència que hi ha a Banyoles des d'aquest enllaç.

Els criteris prioritaris són els següents:

 1. Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat50 punts.Si l'infant està en situació d'acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

 2. Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l'escola. (Aquestes puntuacions no sumen.) 

  • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primera opció: 30 punts.
  • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primera opció: 20 punts.
  • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s'ha triat en primera opció: 10 punts
 3. Si algun membre de la família percep la renda garantida de ciutadania: 10 punts.

Els criteris complementaris serveixen per desempatar i són:

 1. El pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.

 2. Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts.

 3. Quan l'infant forma part d'una família monoparental10 punts.

 4. Ser bessó o trigemin. Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.

 5. Quan l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts.

 6. Si algun membre de la família té una?discapacitat igual o superior al 33%:?15 punts.

 7. Per condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.