Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Preinscripció a La Balca

Curs 2024-2025

Procés de preinscripció

DOCUMENT INFORMATIU SOBRE EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A LA BALCA PEL CURS 2024-2025

Llistes de puntuació provisional (17/05/2024)

El termini per presentar reclamacions a la puntuació és del 17 al 21 de maig.

Grup i0 (2024)
Grup i1 (2023)
Grup i2 (2022)

Calendari

Presentació de sol·licituds: del 6 al 10 de maig.
Publicació llistes barem provisional: 17 de maig.
Període de reclamació a la puntuació: del 17 al 21 de maig.
Sorteig públic per a l'ordenació de sol·licituds: 23 de maig a les 10h del matí, a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.
Publicació de llistes d'alumnat admès i llistes d'espera: 31 de maig.
Matrícula: del 3 al 7 de juny.

Oferta de places - informació general sobre l'ampliació

L'Ajuntament de Banyoles ha acordat l'ampliació de 33 noves places de titularitat pública al servei d'escola bressol, repartides de la següent manera: 13 places d'i1 i 20 places d'i2. En aquest moment estem a l'espera de la resolució del Departament d'Educació que ha d'autoritzar les noves places. Un cop rebuda la resolució, des de l'Ajuntament podrem continuar amb els tràmits necessaris per posar-les en funcionament de manera efectiva.

Les obres d'ampliació de La Balca reben finançament dels fons europeus Next Generation.

 

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals  
Existència de germans/es escolaritzats a La Balca en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció 50 punts

Proximitat (només es pot al·legar un dels dos criteris):

Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

 

110 punts         
20 punts

Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania 15 punts

 

Criteris complementaris

 
Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció 10 punts
Condició de família nombrosa o monoparental 10 punts
Preinscripció en casos de part múltiple 10 punts
Discapacitat en l'alumne/a, germans/es, el pare, la mare, tutor/a legal 15 punts
Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar 10 punts
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts

Documentació que cal presentar

Documentació bàsica (escannejada o fotografiada)

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal (preferentment d'ambdós progenitors, si s'escau). Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària (escannejada o fotografiada)

  • Lloc de treball: contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms, només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili
  • Renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat: targeta acreditativa vigent de la discapacitat, que ha de ser de grau igual o superior al 33%.
  • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Preinscripció de part múltiple: s’acredita amb el llibre de família.
  • Situació d'acolliment familiar: resolució de Departament de Drets Socials.
  • Víctima de violència de gènere o terrorisme: s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere o certificat que emet la Subdirecció General de Suport a les Víctimes de Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Ús del servei d'escola bressol

Les places del servei d'escola bressol són limitades i estan subvencionades per l'Ajuntament de Banyoles i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. És per aquests motius que es vetllarà perquè s'utilitzin d'una forma adequada. L'absentisme o la no assistència de manera intermitent o durant un període de temps superior a 15 dies podrien motivar la pèrdua de plaça, si aquestes absències no estan motivades per causes de salut o de força major i degudament justificades.