Preinscripció a La Balca

Curs 2023-2024

Llistes d'admesos i llistes d'espera (2/06/2023)

Alerta: per un error informàtic, les llistes que hem penjat a les 9h del matí no eren correctes, ja que no es corresponien amb el número de sorteig. Les llistes correctes són les que s'han publicat a les 10h, un cop ordenades segons número de sorteig.

Admesos - Infants 2021 - i2
Admesos - Infants 2022 - i1
Admesos - Infants 2023 - i0

Espera - Infants 2021 - i2
Espera - Infants 2022 - i1
Espera - Infants 2023 - i0

Calendari de preinscripció

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 8 al 12 de maig
Publicació llistes provisionals amb el barem: 23 de maig
Reclamacions a les llistes de barem: del 23 al 26 de maig
Sorteig públic per determinar l'ordre de les sol·licituds: 29 de maig
Publicació llistes definitives alumnat admès: 2 de juny
Matrícula: del 5 al 9 de juny

Oferta de places

L’Escola Bressol La Balca ofereix habitualment 74 places escolars. 
Infants nascuts l'any 2021 (I2): 12 Ordinàries + 2 NEE
Infants nascuts l'any 2022 (I1):  17 Ordinàries + 1 NEE
Infants nascuts l'any 2023 (nadons): 6 Ordinàries + 2 NEE

L'oferta de places s'estableix a partir de la previsió de continuïtat dels infants que ja estan escolaritzats a La Balca. Pel curs 2023-2024, les places ocupades són: 2023: 0; 2022: 8; 2021: 26. La reserva de places de NEE es fixa d'acord amb allò que estableix la normativa vigent i l'estudi previ de necessitats.

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals  
Existència de germans/es que hagin confirmat continuïtat a l'escola bressol pel curs pel qual es sol·licita la plaça 50 punts

Proximitat (només es pot al·legar un dels dos criteris):

Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

 

110 punts         
20 punts

Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania 15 punts

 

Criteris complementaris

 
Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre amb previsió de continuïtat pel curs pel qual es sol·licita plaça 10 punts
Condició de família nombrosa o monoparental 10 punts
Preinscripció en casos de part múltiple 10 punts
Discapacitat en l'alumne/a, germans/es, el pare, la mare, tutor/a legal 15 punts
Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar 10 punts
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts

Documentació que cal presentar

Documentació bàsica (escannejada o fotografiada)

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària (escannejada o fotografiada)

  • Lloc de treball: contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms, només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili
  • Renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat: targeta acreditativa vigent de la discapacitat, que ha de ser de grau igual o superior al 33%.
  • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Preinscripció de part múltiple: s’acredita amb el llibre de família.
  • Situació d'acolliment familiar: resolució de Departament de Drets Socials.
  • Víctima de violència de gènere o terrorisme: s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere o certificat que emet la Subdirecció General de Suport a les Víctimes de Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.