Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Oficina Municipal d'Escolarització - OME

L'escolarització és un dels molts elements que té la ciutat per avançar cap a una ciutat educadora, oberta, cohesionada i cívica

L'escola bressol, l'educació infantil i primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius, els cursos d'alfabetització, els cursos d'idiomes, els estudis musicals, universitaris, etc., són diferents propostes educatives que ofereix la ciutat per tal que la formació i l'educació siguin realment un procés al llarg de tota la vida.

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME.) Aquest servei que ofereix l'Ajuntament de Banyoles, en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, vol facilitar l'escolarització al municipi, informant i donant suport a la ciutadania.

El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya estableix que "Les oficines municipals d'escolarització actuen en el procés d'escolarització dels nivells d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria" i n'estableix les funcions.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per a:

 • Informar-vos sobre el procés de preinscripció i matriculació: conèixer els centres educatius de la ciutat, l'oferta formativa en general, places ofertades, criteris de baremació, documents a presentar, consulta de llistes...
 • Formalitzar la preinscripció al servei d'escola bressol municipal, a educació infantil i primària i a educació secundària obligatòria (ESO)
 • Demanar qualsevol assessorament relacionat amb l'escolarització dels vostres fills i filles a la ciutat

Què cal fer per escolaritzar-se?Entre març i abril el Departament d'Educació estableix un període de preinscripció ordinari especialment adreçat a tots els alumnes que al proper mes de setembre s'han d'escolaritzar a P3 o a 1r d'ESO. També és el moment en què es pot demanar un canvi de centre. Des de l'any 2020 la preinscripció ordinària es formalitza de manera telemàtica, per mitjà del web habilitat pel Departament d'Educació. Des de l'OME oferim un punt de suport per a informació bàsica per a realitzar aquest tràmit.

Admissió al llarg del curs

Les famílies han de formalitzar aquest tràmit quan sol·liciten, fora del procés de preinscripció escolar, una plaça per al fill o la filla en un centre educatiu sufragat amb fons públics. El període no ordinari comprèn des del moment en què finalitza el període ordinari i un cop iniciat el curs i durant el transcurs del mateix, el que es coneix com matrícula viva. En aquests casos no s'apliquen els criteris d'admissió d'alumnes i s'escolaritza en funció de les places escolars existents amb la valoració de la comissió de garanties d'admissió, que és permanent al llarg del curs.

Aquesta sol·licitud només s'atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

 • Es tracta d'alumnat no escolaritzat a Catalunya.
 • S'ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.
 • Hi ha la conveniència d'un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d'assetjament escolar.
 • Es tracta d'un canvi de centre a conseqüència de la imposició d'una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.
 • Està motivat per l'inici d'una mesura d'acolliment.
 • Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA que cal per formalitzar la preinscripció:

 • Llibre de família.
 • DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.
 • A més de la documentació identificativa que correspongui, cal adjuntar la documentació justificativa de la situació exposada per demanar plaça.

El Departament d'Educació ha habilitat un nou portal en línia on, a partir del curs 2023-2024, s'ha de formalitzar la sol·licitud d'admissió al llarg del curs. Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç.

L'assignació fora del període de preinscripció ordinari es fa en Comissió de Garanties d'Admissió, un òrgan col·legiat presidit per la inspecció educativa del Departament d'Educació, que compta amb l'assistència de les direccions dels centres de primària i secundària, representants de pares, professionals de l'EAP, Ajuntament i l'OME.

OME - Servei d'Educació

Ajuntament de Banyoles
Psg. Indústria, 25
Tel. 972 581848
educacio@ajbanyoles.org 

Amb el suport del Departament d'Educació