Vols estar al dia de la programació educativa de Banyoles?

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

×

Consell Escolar Municipal

 

Què és el CEM?

El Consell Escolar Municipal (CEM) és un òrgan de participació del conjunt de la ciutat, fonamentalment de caràcter consultiu i de debat, constituït l'any 1989. Hi estan representats els diferents sectors implicats en el món de l'educació no universitària d'àmbit municipal.

La tasca principal del CEM és el debat educatiu partint de la reflexió, la discussió, l'elaboració, l'avaluació, l'aportació i la proposta d'idees per incidir en la vida ciutadana de Banyoles i contribuir a fer-ne una ciutat cada vegada més educadora i cívica.

Secretaria tècnica del COnsell Escolar Municipal de Banyoles

Passeig de la Indústria, 25
3a planta 17820 Banyoles
Tel.: 972 581 848
cem@ajbanyoles.org

Funcionament

El funcionament i organització del Consell Escola Municipal està regulat pel Reglament de CEM, actualitzat el mes de setembre de 2001.

S'organitza en sessions plenàries i en diferents comissions de treball: la Comissió Permanent, la Comissió de Planificació, la Comissió d'Educació i Ciutat i l'Assemblea de Representants d'Alumnes. Els plenaris es duen a terme de manera rotativa a diferents entitats educatives de la ciutat i són oberts a la participació de tothom que estigui interessat en temes educatius i de ciutat.

Plenari

El Plenari és l'òrgan superior de decisió del Consell Escolar Municipal. Es reuneix en sessió ordinària com a mínim tres vegades l'any, especialment a l'inici i l'acabament del curs escolar i també es pot reunir amb caràcter extraordinari. La reunió del plenari es realitza de manera itinerant i rotativa a diferents centres o entitats educatives de la ciutat, amb la finalitat de promoure el coneixement i apropament entre centres i entitats. Les sessions plenàries són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes interessats en els temes educatius.

Comissió Permanent

La Comissió Permanent és l'òrgan que ha d'activar el funcionament del CEM i portar a terme les decisions preses en les sessions plenàries que li corresponguin. És funció seva preparar i dirigir les activitats previstes, així com vehicular i coordinar l'activitat de les comissions de treball i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de sotmetre'ls a l'aprovació del Plenari. També és l'òrgan que ha de dur a terme la publicació d'estudis, acords i informes i difondre l'activitat del Consell; ha de realitzar la gestió administrativa derivada de les actuacions del Consell, preveure la confecció de la memòria anual d'activitats i les que siguin necessàries per al bon desenvolupament del CEM. Actualment aquestes tasques les realitza la Secretaria Tècnica del CEM.

Comissions de treball: Comissió de Planificació, Comissió d'Educació i Ciutat i Assemblea de Representants d'Alumnes

Les comissions de treball es constitueixen cada curs amb els membres del CEM que volen treballar-hi i es reuneixen diverses vegades al llarg del curs. La Comissió de Planificació s'ocupa del debat i elaboració de propostes sobre la planificació escolar al territori; la Comissió d'Educació i Ciutat tracta temes diversos relacionats amb la convivència, l'educació i la ciutat, i en funció de la temàtica reuneix representants de pares i mares, l'àmbit educatiu, el social o les persones que s'escaiguin; l'Assemblea de Representants d'alumnes està formada per els alumnes membres del CEM i d'altres que elaboren propostes en relació amb els i les joves i l'àmbit educatiu; està gestionada per l'àrea de joventut i el tècnic del Pla educatiu d'entorn.

Reglament

Membres

El Consell Escolar Municipal està presidit per l'Alcalde de la ciutat i es constitueix per membres representants dels diferents sectors de la comunitat educativa del municipi:

  • Representants de la Corporació Municipal
  • Representants dels Alumnes
  • Representants dels Pares i Mares d'Alumnes
  • Representants de Mestres i Professorat
  • Representants del Personal d'Administració i Serveis
  • Representants de les direccions dels centres públics i titulars dels centres privats concertats
  • Representants d'altres àmbits educatius
  • Representants dels Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament