Blogs Banyoles

Preinscripció a educació infantil, primària i secundària

 

PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Qui s'ha de preinscriure?

 • Alumnat nascut l'any 2014, que ha d'iniciar l'escolarització a P3 en una escola d'infantil i primària
 • Alumnat nascut l'any 2005, que ha d'iniciar l'escolarització a 1d'ESO en un institut de secundària
 • Tot aquell alumnat que vulgui sol·licitar un canvi de centre

On s'ha de formalitzar la sol·licitud?

 • A l'Oficina Municipal d'Escolarització, Ajuntament de Banyoles, ubicada a la Sala d'Actes de l'Ajuntament.  L'horari d'atenció al públic durant el període ordinari serà de dilluns a divendres de 9 a 2 del matí i dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 7 de la tarda.
 • Al centre educatiu demanat en primera opció

Quina documentació és necessària per formalitzar la sol·licitud?

En el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció s'ha d'aportar la següent documentació bàsica:

 • Document d'identitat del pare, mare o tutor legal
 • Llibre de família
 • Targeta sanitària de l'alumne
 • Llibre de vacunes de l'alumne
 • Fotografies carnet: 4 per a infantil i primària, i 1 per a l'ESO
 • DNI de l'alumne si és major de 14 anys, i en té

D'altra banda, cal aportar la documentació complementària en el cas que s'alegui algun dels criteris complementaris:

 • Documentació acreditativa del lloc de treball (original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l’empresa), només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar Social i Família (també s’admetran els certificats de disminució emesos per l’ICAM).
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Original i fotocòpia del document que acrediti degudament l’existència de malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí i metabòlic, inclosos els celíacs (informe emès per un metge del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges, que especifiqui de quina malaltia es tracta).
 • Quan l’alumne/a hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats al centre per al qual es presenta la sol·licitud, les persones interessades han de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.

Per a l’ESO:

 • Documentació acreditativa de l’existència de germans en un centre de primària adscrit. Certificat del centre on està escolaritzat el germà/la germana.
Aquí podeu descarregar-vos el document amb la documentació necessària

 

On s'ha de formalitzar la matrícula?

 • Al centre assignat
Calendari del procés de preinscripció 17/18
Presentació de sol·licituds

del 23 de març al 4 d'abril
Publicació llistes barem

24 d'abril
Sorteig (resultats a partir de les 12h)

4 de maig
Reclamacions al barem

del 25 al 27 d'abril
Publicació llistes barem (un cop resoltes les reclamacions)

3 de maig
Publicació de les llistes d'alumnat admès

2 de juny
Període de matriculació (infantil, primària i 1r d'ESO)

del 12 al 16 de juny
Període de matriculació (2n, 3r i 4t d'ESO)

del 26 al 30 de juny

 

CRITERIS I PUNTUACIÓ PEL BAREM - CURS 17-18

Criteris generals

Existència de germans/es matriculats al centre o algun dels pares o tutors hi treballa


40 punts

Proximitat (només una de les dues opcions)
A educació infantil i primària a Banyoles, quan el domicili de l'alumne/a és dins del municipi de Banyoles


30 punts

o bé quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

20 punts
Discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutor (mínim 33%)

10 punts
Beneficiaris Renda Mínima d'Inserció

10 puntsCriteris complementaris
Condició de família nombrosa o monoparental (carnet vigent)

15 punts
Existència de malaltia crònica de certa complexitat
   10 punts
Pare, mare, tutos o germans hagin estat escolaritzats al centre sol·licitat en primera opció
   5 punts
     
 NOMÉS A l'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
   
     
 Criteri preferent
Procedència d'un centre de primària adscrit
   prioritat
 Criteri general

Proximitat (només una de les tres opcions)
Quan el domicili de l'alumne és dins l'àrea de proximitat del centre

   30 punts
 o bé quan el domicili laboral és dins l'àrea de proximitat del centre
   20 punts
 o bé quan el domicili és al mateix municipi on és ubicat el centre, però no dins l'àrea de proximitat
   10 punts

 

 CALENDARI I CRITERIS