Preinscripció a La Balca

Preinscripció 2020-2021. Presentació de sol·licituds

Presentació de sol·licituds: del 25 al 29 de maig. Poden presentar sol·licitud de preinscripció els alumnes nascuts els anys 2018 i 2019.

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzaran per una de les següents vies:

Via seu electrònica de l’Ajuntament (podeu descarregar-vos aquí una guia que hem elaborat per ajudar-vos a fer aquest tràmit):

 1. Entrar a la seu electrònica de l’Ajuntament: https://seu.banyoles.cat/
 2. Consultar “tots els tràmits” apartat “educació”.
 3. Omplir la sol·licitud emplenable en línia.
 4. Fotografiar o escanejar la documentació bàsica.
 5. Fotografiar o escanejar documentació específica, si s’escau.
 6. Adjuntar la documentació a la sol·licitud a l’apartat corresponent.
 7. Signar la sol·licitud.
 8. Guardar el resguard on hi constarà la data i número al registre d’entrada.

Via correu electrònic:

 1. Descarregar la sol·licitud.
 2. Omplir-la a mà.
 3. Fotografiar la sol·licitud omplerta per tots dos costats.
 4. Fotografiar o escanejar la documentació bàsica.
 5. Fotografiar o escanejar documentació específica, si s’escau.
 6. Enviar un correu electrònic a educacio@ajbanyoles.org i adjuntar-hi la fotografia de la sol·licitud i tota la documentació.

Internament generarem un número de registre d’entrada que us comunicarem responent al vostre correu electrònic en el marge de dos dies hàbils

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Procés de preinscripció i matriculació: en aquest document podeu consultar tota la informació relativa al procés, oferta de places, calendari, puntuació, requisits per la matrícula, etc.

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals

Existència de germans que hagin confirmat plaça a l'escola bressol pel curs sol·licitat o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuitat                   40 punts              

 

Proximitat:

   
Quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles   110 punts 
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles   20 punts
     
Discapacitat en l'alumnes, germans, pare, mare o tutors legals   10 punts
Beneficiaris de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania   10 punts
     
Criteris complementaris    
Condició de família nombrosa o monoparental   15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple   5 punts

 

Què cal portar?

Documentació bàsica

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Calendari

Publicació de les llistes* provisionals de puntuació: 5 de juny
Sorteig públic: 9 de juny
Publicació de les llistes* definitives d'admesos i llistes d'espera: 23 de juny
Matrícula: del 29 de juny al 3 de juliol

*les llistes es publicaran en aquest espai web, amb les dades degudament anonimitzades.


Preus públics 19/20

 • SERVEIS
  • Escola Bressol (9h a 12h i de 15h a 17h):
  • Matricula: 171,00€
  • Quota: 171,00€
  • Acollida (7:45h a 9h):
  • Fix: 33,67€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Servei Menjador:
   • Dinar (12h a 15h):
   • Fix: 6,61€
   • Fix - discontinu: 7,34€
   • Esporàdic: 8,15€
   • Berenar (16h):
   • Fix: 1,06€
   • Fix - discontinu: 1,06€
   • Esporàdic: 1,06€
  • Servei ludoteca (17h a 18h):
  • 2 dies: 13,47€
  • 3 dies: 20,20€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Espais globals
  • E. Nadó (semestral): 9,29€
  • E. Familiar (semestral): 9,28€
  • E. Pares i Mares: Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:

 

Bonificació preus públics 19/20

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables   Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2   12.429,58 €
3   17.210,19 €
4   20.078,55 €
5   22.946,92 €
6   25.815,28 €
7   28.683,65 €
8   31.552,01 €

 

IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ