Preinscripció a La Balca 2021-2022

 

Calendari

Presentació telemàtica de sol·licituds: del 5 al 10 de maig

Important: per problemes tècnics en el funcionament de l'administració electrònica, es prorroga el període de presentació de sol·licituds fins el dimecres 12 de maig a les 24 hores.

Les sol·licituds s'han de presentar preferiblement a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Banyoles, amb el model normalitzat. Per saber com fer-ho, podeu consultar la Guia de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds presentades abans del dia 5 de maig no es consideraran vàlides. Les sol·licituds presentades a partir del dia 12 de maig es consideren fora de termini, és a dir, perden la prioritat.

Modificació del calendari de preinscripció

Publicació de les llistes* provisionals de puntuació: 17 de maig
Reclamació a les llistes amb el barem: 17 i 18 de maig
Sorteig públic: 20 de maig
Publicació de les llistes* definitives d'admesos i llistes d'espera: 27 de maig
Matrícula: del 31 de maig al 4 de juny

*les llistes es publicaran en aquest espai web, amb les dades degudament anonimitzades.

 

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals

Existència de germans que hagin confirmat plaça a l'escola bressol pel curs sol·licitat o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuitat

                  40 punts              
Proximitat (només un dels dos criteris):    
Quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles   110 punts 
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles   20 punts
     
Discapacitat en l'alumne, germans, pare, mare o tutors legals   10 punts
Beneficiaris de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania   10 punts
     
Criteris complementaris    
Condició de família nombrosa o monoparental   15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple   5 punts

 

Què cal presentar?

Documentació bàsica (escannejada o fotografiada)

 • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària (escannejada o fotografiada)

 • Lloc de treball: contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Discapacitat: certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Preus públics 2020/2021

 • SERVEIS
  • Escola Bressol (9h a 12h i de 15h a 17h):
  • Matricula: 171,00€
  • Quota: 171,00€
  • Acollida (7:45h a 9h):
  • Fix: 33,67€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Servei Menjador:
   • Dinar (12h a 15h):
   • Fix: 6,61€
   • Fix - discontinu: 7,34€
   • Esporàdic: 8,15€
   • Berenar (16h):
   • Fix: 1,06€
   • Fix - discontinu: 1,06€
   • Esporàdic: 1,06€
  • Servei ludoteca (17h a 18h):
  • 2 dies: 13,47€
  • 3 dies: 20,20€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Espais globals
  • E. Nadó (semestral): 9,29€
  • E. Familiar (semestral): 9,28€
  • E. Pares i Mares: Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:

 

 

Bonificació preus públics 20/21

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables   Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2   12.429,58 €
3   17.210,19 €
4   20.078,55 €
5   22.946,92 €
6   25.815,28 €
7   28.683,65 €
8   31.552,01 €

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ