Preinscripció a educació secundària postobligatòria

 

Requisits
Per accedir al batxillerat  o als cicles formatius de grau mitjà cal estar en posessió del títol de graduat en l'educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. També s'hi pot accedir si s'ha superat la prova d'accés corresponent.

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal estar en possessió del títol de batxillerat o equivalent als efectes acadèmics. També s'hi pot accedir mitjançant una prova d'accés a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat.

Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, dins els terminis indicats, al centre d'educació secundària sol·licitat en primera opció. S'ha d'acompanyar de la documentació acreditativa:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a
  • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual de l'alumne/a
  • Original i fotocòpia del llibre de família i del DNI de la persona sol·licitant, si l'alumne/a és menor d'edat