OME

L'escolarització és un dels molts elements que té la ciutat per avançar cap a una ciutat educadora, oberta, cohesionada i cívica.

L'escola bressol, l'educació infantil i primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius, els cursos d'alfabetització, els cursos d'idiomes, els estudis musicals, universitaris, etc., són diferents propostes educatives que ofereix la ciutat per tal que la formació i l'educació siguin realment un procés al llarg de tota la vida.

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
Aquest servei que ofereix l'Ajuntament de Banyoles, en conveni amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, vol facilitar l'escolarització al municipi, informant i donant suport als ciutadans.

Podeu adreçar-vos a l'Oficina Municipal d'Escolarització per a:

 • Informar-vos sobre el procés de preinscripció i matriculació: conèixer els centres educatius de la ciutat, l'oferta formativa en general, places ofertades, criteris de baremació, documents a presentar, consulta de llistes...
 • Formalitzar la preinscripció al servei d'escola bressol municipal, a educació infantil i primària i a educació secundària obligatòria (ESO)
 • Demanar qualsevol assessorament relacionat amb l'escolarització dels vostres fills i filles a la ciutat

 

Què cal fer per escolaritzar-se?
Entre març i abril el Departament d'Ensenyament estableix un període de preinscripció ordinari especialment adreçat a tots els alumnes que al proper mes de setembre s'han d'escolaritzar a P3 o a 1r d'ESO. Durant el període ordinari cal adreçar-se a l'Oficina Municipal d'Escolatizació (OME) de l'Ajuntament de Banyoles i formalitzar una sol·licitud de plaça escolar o preinscripció.

Quins són els criteris d'admissió?
Són els que determina oficialment el Departament d'Ensenyament. En termes generals:

Criteri preferent

 • Procedència d'un centre adscrit, només per a l'educació secundària obligatòria.

Criteris generals

 • Proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal. En el cas de Banyoles, per a l'educació primària existeix una zona única i per a l'educació secundària obligatòria regeix l'adscripció de centre de primària a centre de secundària.
 • Existència de germans o germanes matriculats al centre sol·licitat en primera opció, o pare, mare o tutor/a legal que hi treballi. En el cas de secundària, existència de germans o germanes escolaritzats en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció.
 • Discapacitat en l'alumne/a, pare, mare, tutor/a legal o germans.
 • Beneficiaris per renda mínima d'inserció.

Criteris complementaris

 • Condició legal de família nombrosa o monoparental.
 • Malaltia crònica de certa complexitat que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA que cal portar per formalitzar la preinscripció (original i fotocòpia):

 • Llibre de família
 • DNI/NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal (en el cas de les escoles de primària, quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI s'acredita amb un volant municipal de convivència de l'alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, excepte si els domicilis són dintre del mateix municipi de Banyoles.)
 • Targeta individual sanitària de l'alumne/a
 • Carnet de vacunes
 • 4 fotografies carnet, per a l'educació primària o 2 fotografies carnet, per a l'educació secundària obligatòria.

Fora del període ordinari
Quan un alumne arriba a la ciutat fora del període ordinari ha de fer la preinscripció escolar. En aquests casos no s'apliquen els criteris d'admissió d'alumnes i s'escolaritza en funció de les places escolars existents i la valoració de la comissió de garanties d'admissió, que és permanent al llarg del curs. Cal adreçar-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Banyoles i formalitzar una sol·licitud de plaça escolar o preinscripció.

L'assignació fora del període ordinari es farà en Comissió de Garanties d'Admissió, amb l'assistència de la inspecció educativa del Departament, directors/es dels centres de primària i secundària, representants de pares, professionals de l'EAP i l'OME.

 

OME - Servei d'Educació
Ajuntament de Banyoles
Psg. Indústria, 25
Tel. 972 581848
Adreça electrònica: ome@ajbanyoles.org
Horari d'atenció: 9 del matí a 2 de la tarda