Preinscripció a La Balca

Curs 2022-2023

Informació per a la presentació de sol·licituds fora de termini: a partir del dia 31 de maig, un cop publicades les llistes d'infants admesos, les persones que vulguin demanar una plaça a La Balca hauran de dirigir-se a l'edifici de l'escola, a la plaça Xesco Boix. Si voleu demanar informació, podeu trucar al telèfon de La Balca, 972 57 35 36.

Sorteig públic - resultats 31 de maig

Número de desempat i0: 2
Número de desempat i1: 36
Número de desempat i2: 11

Llistes d'admesos i llistes d'espera - publicació 31 de maig

Llistes admesos infants 2020
Llistes admesos infants 2021
Llistes admesos infants 2022

Llistes d'espera infants 2020
Llistes d'espera infants 2021
Llistes d'espera infants 2022

Calendari

Publicació llistes provisionals amb el barem: 19 de maig.
Reclamacions a les llistes de barem: del 19 al 24 de maig.
Sorteig públic per determinar l'ordre de les sol·licituds: 31 de maig.
Publicació llistes definitives alumnat admès: 31 de maig.
Matrícula: del 3 al 10 de juny.

Document d'informació per a la matriculació

Oferta de places

L’Escola Bressol La Balca ofereix habitualment 74 places escolars. L’oferta inicial de places pel curs 2022-2023 és la següent:
Infants nascuts l'any 2020 (I2): 2 places ordinàries i 4 places de NEE.
Infants nascuts l'any 2021 (I1): 23 places ordinàries i 2 places de NEE.
Infants nascuts l'any 2022 (nadons): 6 places ordinàries i 2 places de NEE.

L'oferta de places s'estableix a partir de la previsió de continuïtat dels infants que ja estan escolaritzats a La Balca. La reserva de places de NEE es fixa d'acord amb allò que estableix la normativa vigent i l'estudi previ de necessitats.

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals  
Existència de germans/es que hagin confirmat continuïtat a l'escola bressol pel curs pel qual es sol·licita la plaça 50 punts

Proximitat (només es pot al·legar un dels dos criteris):

Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles

 

110 punts         
20 punts

Beneficiaris de la renda garantida de ciutadania 10 punts

 

Criteris complementaris

 
Pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre amb previsió de continuïtat pel curs pel qual es sol·licita plaça 10 punts
Condició de família nombrosa o monoparental 10 punts
Preinscripció en casos de part múltiple 10 punts
Discapacitat en l'alumne/a, germans/es, el pare, la mare, tutor/a legal 15 punts
Pel fet que l'alumne/a es trobi en situació d'acolliment familiar 10 punts
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 punts

Documentació que cal presentar

Documentació bàsica (escannejada o fotografiada)

  • Llibre de família o documents relatius a la filiació.
  • DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal. Es realitzaran les comprovacions oportunes per comprovar l'acreditació del lloc de residència, en tots els casos.

Documentació complementària (escannejada o fotografiada)

  • Lloc de treball: contracte laboral o certificat de l’empresa, nòmina o autònoms, només si s’al·lega el lloc de treball i no el domicili
  • Renda garantida de ciutadania: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Discapacitat: targeta acreditativa vigent de la discapacitat, que ha de ser de grau igual o superior al 33%.
  • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  • Preinscripció de part múltiple: s’acredita amb el llibre de família.
  • Víctima de violència de gènere o terrorisme: s’acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere o certificat que emet la Subdirecció General de Suport a les Víctimes de Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.