Blogs Banyoles

Cessió d'ús d'equipaments escolars

 

Reglament

 La normativa general vigent que regula la cessió d’ús d’espais escolars actualment, és la següent:

 -          Llei Orgànica 1/90 d’Ordenació del Sistema Educatiu (LOGSE), capítol IV

-          Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social dels edificis dels centres docents públics

La normativa específica de l’Ajuntament de Banyoles, és el Reglament d’ús de les instal·lacions i els centres d’educació infantil i primària públic, Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 108 de 4 de juny de 2004.


Sol·licitud

 Podran sol·licitar l’ús d’aquestes instal·lacions aquelles entitats i col·lectius que organitzin activitats de caràcter formatiu, social o lúdic i sempre que aquesta sol·licitud reuneixi els següents requisits:

 -          l’ús d’aquest servei no ha d’interferir amb l’activitat pròpia del centre.

-          l’activitat que es vol portar a terme ha de ser una activitat pública i de caràcter educatiu, social, cultural, artístic o esportiu.

-          el sol·licitant ha de ser una entitat sense ànim de lucre.

-          l’entitat organitzadora de l’activitat ha de comptar amb una pòlissa d’assegurança que cobreixi la responsabilitat civil de les activitats que porta a terme en aquest espai.

-          l’activitat ha de complir les condicions establertes per la normativa específica, en cas que existeixi.

Espais

Els espais que es poden utilitzar són les sales d’actes, aules i pistes i espais exteriors i lavabos, que es delimitaran d’acord amb les característiques, durada i nombre de participants de l’activitat que s’hi hagi de desenvolupar.

Procediment

 

Per sol·licitar l’ús d’aquests espais per a activitats que no estan incloses en la programació anual del centre cal presentar una instància al registre d’entrada de l’Ajuntament, indicant les dades del sol·licitant, el motiu de la sol·licitud, les dates i l’horari de realització de l’activitat i les observacions convenients, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat, d’acord amb el reglament aprovat per l’Ajuntament de Banyoles i vigent des del dia 14 de juny de 2004.

Podeu utilitzar el model de sol·licitud que trobareu en aquest Web o que podeu recollir personalment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) o al Servei d’Educació.

 Una vegada rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament resoldrà la petició, prèvia consulta al centre, i ho comunicarà per escrit als interessats i al centre. En cas que s’hagi autoritzat l’ús d’aquest espai, s’establiran amb l’entitat les condicions d’ús i la forma d’accés a l’edifici.

Les ordenances fiscals preveuen un preu públic per a la cessió dels diferents espais escolars.

Població a qui s’adreça

Els col·lectius que formen part de la comunitat educativa i entitats sense ànim de lucre que realitzin activitats públiques de caràcter educatiu, social, cultural, artístic o esportiu.

 

 

Preus públics

 

En el Reglament d’ús dels espais escolars, aprovat per acord del Ple de la Corporació el dia 29 de març de 2004, s’estableix que l’ús dels centres estarà subjecte a uns preus públics fixats per l’Ajuntament cada any i que inclouran els serveis ordinaris d’ús. Els espais que s’inclouen com a utilitzables són: sales d’actes, pistes poliesportives i espais exteriors, gimnàs, aules i lavabos.

 L’establiment de preus públics per a l’ús dels espais escolars queda aprovat per la ordenança fiscal 11.13 de l'any 2017.

Disposició addicional: queden exempts del pagament del preu públic les entitats sense afany de lucre que realitzin activitats lúdico/culturals i/o esportives, sempre que el calendari ho permeti i previ acord de la Junta de Govern Local o òrgan corresponent.

1. Aula: 15,00 €/dia

2. Sala d'Actes: 30,00 €/dia

 3. Gimnàs: 39,80 €/dia

 4. Menjador: 25,80 €/dia

5. Pati: 15,00 €/dia