Preinscripció a La Balca

Informació matrícula

Número sorteig P1: 10

Número de sorteig P2: 2

Calendari i documents per la matriculació 18-19

Butlleta de pagament matrícules La Balca 18-19

 

Calendari de preinscripció 18-19

Presentació de sol·licituds
2 a 7 de maig
Publicació llistes barem
14 de maig
Reclamacions al barem
14 i 15 de maig
Sorteig públic (10h sala d'actes)
22 de maig
Publicació de les llistes d'alumnat admès
23 de maig
Matrícula
4 al 8 de juny

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals
Existència de germans/es que hagin confirmat continuïtat a l'escola bressol pel curs que es sol·licita la plaça o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuïtat pel curs que es sol·licita la plaça
40 punts
Proximitat
Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles
110 punts
Quan el domicili laboral sigui dintre el municipi de Banyoles
20 punts
Discapacitat en l'alumne/a, germans, pare, mare o tutor
10 punts
Beneficiaris per renda mínima d'inserció
10 punts
Criteris complementaris
Condició de familia nombrosa o monoparental
15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple
5 punts

Què cal portar?

Documentació bàsica

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.
  • Si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre del mateix municipi de Banyoles però no coincideixen es comprovaran les dades de residència mitjançant mecanismes interns.
  • Si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un certificat o volant de convivència; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari, es perdran els drets de prioritat.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínim d'inserció.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ


Preus públics 18/19

  SERVEIS
  • Escola Bressol (9h a 12h i de 15h a 17h):
  • Matricula: 171,00€
  • Quota: 171,00€
  • Acollida (7:45h a 9h):
  • Fix: 33,67€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Servei Menjador:
   • Dinar (12h a 15h):
   • Fix: 6,61€
   • Fix - discontinu: 7,34€
   • Esporàdic: 8,15€
   • Berenar (16h):
   • Fix: 1,06€
   • Fix - discontinu: 1,06€
   • Esporàdic: 1,06€
  • Servei ludoteca (17h a 18h):
  • 2 dies: 13,47€
  • 3 dies: 20,20€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Espais globals
  • E. Nadó (semestral): 9,29€
  • E. Familiar (semestral): 9,28€
  • E. Pares i Mares: Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:


Bonificació preus públics 18/19

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables
  Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2

12.429,58 €
3

17.210,19 €
4

20.078,55 €
5

22.946,92 €
6

25.815,28 €
7

28.683,65 €
8

31.552,01 €

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ