Blogs Banyoles

Preinscripció a La Balca

Informació matrícula

Número sorteig P1: 10

Número de sorteig P2: 2

Calendari i documents per la matriculació 18-19

Butlleta de pagament matrícules La Balca 18-19

 

Calendari de preinscripció 18-19

Presentació de sol·licituds
      2 a 7 de maig
Publicació llistes barem
   14 de maig
Reclamacions al barem
   14 i 15 de maig
Sorteig públic (10h sala d'actes)
   22 de maig
Publicació de les llistes d'alumnat admès
         
 23 de maig
Matrícula    4 al 8 de juny

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals
Existència de germans/es que hagin confirmat continuïtat a l'escola bressol pel curs que es sol·licita la plaça o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuïtat pel curs que es sol·licita la plaça
40 punts
Proximitat
Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles

Quan el domicili laboral sigui dintre el municipi de Banyoles110 punts

20 punts

Discapacitat en l'alumne/a, germans, pare, mare o tutor

10 punts

Beneficiaris per renda mínima d'inserció


10 punts

Criteris complementaris
Condició de familia nombrosa o monoparental

15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple

5 punts

Què cal portar?

Documentació bàsica

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.
  • Si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre del mateix municipi de Banyoles però no coincideixen es comprovaran les dades de residència mitjançant mecanismes interns.
  • Si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un certificat o volant de convivència; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari, es perdran els drets de prioritat.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínim d'inserció.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

FULL INFORMATIU PREINSCRIPCIÓ

                                
Preus públics 18/19

SERVEIS

ESCOLA BRESSOL
(9 a 12 i de 15 a 17h)

Matricula 171,00€
Quota 171,00€

ACOLLIDA
(de 7'45 a 9h)

Fix 33,67€
Esporàdic 4,03€
SERVEI MENJADOR Dinar De 12h a 15h Fix 6,61€
Fix - disconinu 7,34€
Esporàdic 8,15€
Berenar 16h Fix 1,06€
Fix - disconinu 1,06€
Esporàdic 1,06€

SERVEI LUDOTECA
(de 17 a 18h)

2 dies
13,47€
 3 dies
20,20€
Esporàdic 4,03€
ESPAIS GLOBALS E. Nadó (semestral) 9,29€
E. Familiar (semestral) 9,28€
E. pares i mares Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:


 

Bonificació preus públics 18/19

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables
  Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2

12.429,58 €
3

17.210,19 €
4

20.078,55 €
5

22.946,92 €
6

25.815,28 €
7

28.683,65 €
8

31.552,01 €

 

SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ