Preinscripció a La Balca

Número de sorteig públic per al desempat:

Llar 1: 1

Llar 2: 4

Matrícula

Documents per a la matrícula:  Informació           Butlleta de pagament

 

Calendari de preinscripció 2019-2020

Presentació de sol·licituds
7 a 10 de maig
 

Nou sorteig públic (13h sala d'actes):        29 de maig

Publicació de les llistes d'alumnat 2018 admès:       3 de juny

Matrícula:       a partir del 4 de juny

 

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals

Existència de germans que hagin confirmat plaça a l'escola bressol pel curs sol·licitat o algun dels pares o tutors hi treballa amb continuitat                   40 punts              

 

Proximitat:

   
Quan el domicili de l'alumne és dins del municipi de Banyoles   110 punts 
Quan el domicili laboral és dins del municipi de Banyoles   20 punts
     
Discapacitat en l'alumnes, germans, pare, mare o tutors legals   10 punts
Beneficiaris de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania   10 punts
     
Criteris complementaris    
Condició de família nombrosa o monoparental   15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple   5 punts

 

Presentació de sol·licituds

Poden presentar sol·licitud de preinscripció els alumnes nascuts els anys 2017 i 2018.

Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), ubicada a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Banyoles, dins del període establert i en el següent horari:

Matí: cada dia de 9h a 2h
Tarda: només dijous de 16'30h a 18'30h

Les sol·licituds es formalitzaran en un formulari digital en el mateix moment de la preinscripció i s'hi adjuntarà la documentació que s'especifica tot seguit.

 

Què cal portar?

Documentació bàsica

 
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.
  • Si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre del mateix municipi de Banyoles però no coincideixen es comprovaran les dades de residència mitjançant mecanismes interns.
  • Si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un certificat o volant de convivència; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari, es perdran els drets de prioritat.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.


Preus públics 18/19

 • SERVEIS
  • Escola Bressol (9h a 12h i de 15h a 17h):
  • Matricula: 171,00€
  • Quota: 171,00€
  • Acollida (7:45h a 9h):
  • Fix: 33,67€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Servei Menjador:
   • Dinar (12h a 15h):
   • Fix: 6,61€
   • Fix - discontinu: 7,34€
   • Esporàdic: 8,15€
   • Berenar (16h):
   • Fix: 1,06€
   • Fix - discontinu: 1,06€
   • Esporàdic: 1,06€
  • Servei ludoteca (17h a 18h):
  • 2 dies: 13,47€
  • 3 dies: 20,20€
  • Esporàdic: 4,03€
  • Espais globals
  • E. Nadó (semestral): 9,29€
  • E. Familiar (semestral): 9,28€
  • E. Pares i Mares: Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:

 

Bonificació preus públics 19/20

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables   Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2   12.429,58 €
3   17.210,19 €
4   20.078,55 €
5   22.946,92 €
6   25.815,28 €
7   28.683,65 €
8   31.552,01 €

 

IMPRÈS DE SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ