Blogs Banyoles

Preinscripció a La BalcaCalendari de preinscripció 18-19 (pendent)

Presentació de sol·licituds
        
Publicació llistes barem
 
Sorteig (a les 10h a la Sala d'Actes)
 
Reclamacions al barem
 
Publicació de les llistes d'alumnat admès
 
Matrícula  

Criteris d'admissió d'alumnes

Criteris generals
Existència de germans/es matriculats al centre o algun dels pares o

tutors hi treballin


40 punts
Proximitat
Quan el domicili de l'alumne/a és dins el municipi de Banyoles
Quan el domicili laboral sigui dintre el municipi de Banyoles


110 punts
20 punts
Discapacitat en l'alumne/a, germans, pare, mare o tutor

10 punts

Beneficiaris per renda mínima d'inserció


10 punts

Criteris complementaris
Condició de familia nombrosa o monoparental

15 punts
Preinscripció en casos de part múltiple

5 punts

Què cal portar?

Documentació bàsica

 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor/a legal.
  • Si el domicili familiar al·legat i el que figura al DNI són dintre del mateix municipi de Banyoles però no coincideixen es comprovaran les dades de residència mitjançant mecanismes interns.
  • Si al DNI hi figura un domicili de fora del municipi caldrà presentar un certificat o volant de convivència; en el moment de formalitzar la matrícula caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça. En cas contrari, es perdran els drets de prioritat.

Documentació complementària

 • Lloc de treball: original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili.
 • Renda anual: documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínim d'inserció.
 • Discapacitat: original i fotocòpia del certificat de discapacitat.
 • Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Preinscripció de part múltiple: original i fotocòpia del llibre de família.

L'acreditació de les circumstàncies al·legades s'ha d'efectuar dintre el període de preinscripció. La falsedat de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

                                
Preus públics 17/18

SERVEIS

ESCOLA BRESSOL
(9 a 12 i de 15 a 17h)

Matricula 171,00€
Quota 171,00€

ACOLLIDA
(de 7'45 a 9h)

Fix 33,67€
Esporàdic 4,03€
SERVEI MENJADOR Dinar De 12h a 15h Fix 6,61€
Fix - disconinu 7,34€
Esporàdic 8,15€
Berenar 16h Fix 1,06€
Fix - disconinu 1,06€
Esporàdic 1,06€

SERVEI LUDOTECA
(de 17 a 18h)

2 dies
13,47€
 3 dies
20,20€
Esporàdic 4,03€
ESPAIS GLOBALS E. Nadó (semestral) 9,29€
E. Familiar (semestral) 9,28€
E. pares i mares Gratuït

 El servei d'escola bressol està subvencionat per:


 

Bonificació preus públics 17/18

Criteris:

 • Tenir un o més infants matriculats a l'escola bressol La Balca
 • Estar empadronada, tota la unitat familiar, al municipi de Banyoles
 • No superar els nivells de renda econòmica de la unitat familiar que s'especifiquen
Núm. membres computables
  Renda ANUAL màxima de la unitat familiar
2
   12.429,58€
2    17.210,19€
4    20.078,55€
5    22.946,92€
6    25.815,28€
7
   28.683,65€
8    31.552,01€